Pierderea în greutate ke gharelu uphar


I —X III, acest aspect este m enţionat în paranteză pentru nom enclatura veche a familiilor şi a speciilor. Indexul de denumiri ştiinţifice va cuprinde şi sinonimiile. Alături de speciile medicinale clasice sau cunoscute în literatura de spe­ cialitate din Europa, s-au avut în vedere şi acele specii care,- în urm a cer­ cetărilor ştiinţifice din ultim ul sfert de secol, au devenit plante medicinale cu reală valoare terapeutică. Dintre acestea, o bună parte au fost studiate de cercetătorii rom âni şi, tocmai datorită rezultatelor cercetărilor susţinute din ţara noastră, nomenclatorul fitoterapeutic s-a îm bogăţit consi­ derabil.

  1. Misterul e inepuizabil.
  2. Secțiune: Rapoarte științifice Iunie,
  3. Ars r arzător de grăsime american
  4. Pierdere în greutate franklin ma
  5. Такие хлопоты им ни - Не знаю.

Speciile descrise în acest capitol prezente şi în flora ţării noastre au fost sau mai sînt încă utilizate în medicina tra ­ diţională românească sau a altor popoare. Am enum erat aceste specii cu o scurtă descriere nu numai pentru a le consemna, dar şi cu scopul de a da sugestii pentru cercetătorii din domeniul fitoterapiei sau a terapiei naturale, pentru a avea un punct de plecare in vederea valorificării în scop terapeutic şi a altor specii din bogata floră a României.

Au frunze întregi, inflorescenţe racemoase cu flori herm afrodite cu înveliş simplu fără bractee. Phytolacca decandra L. Caractere de recunoaştere. P l a n t a : specie ierbacee perenă, erectă, viguroasă, înaltă de 1,5—2 2,5 m ; partea subterană: rădăcină napiformă, evident pivotanta ajungînd pînă la 20—30 50 cm, cu numeroase ram ificaţii secundare, galbene-brunii la exterior, albe-m urdar la in te rio r; tulpini aeriene: ram ificate de la bază, cu numeroase ram uri robuste, g lab re; frunze: alterne, de culoare verde-pal, întregi, cu vîrful acum inat şi nervurile care se pierderea în greutate ke gharelu uphar puternic spre vîrf, lungi de 15—25 cm, şi late de 6 — 1 0 cm ; flori: inflorescenţe racemoase cilindrice, lung pedunculate, lungi pînă la 15—20 cm, pierderea în greutate ke gharelu uphar, cu axa m uchiată, cu flori hermafrodite, cu 5 petale albe protejate la exterior de bractee înguste, androceu din 1 0 stam ine scurte; fructul: bacă m ultiplă de culoare roşie-închis cu 1 0 coaste, săm înţa neagră, lucioasă înflorire: V I —IX.

M a t e r i a p r i m ă : R adix Phytolaccae constituită din rădăcini lungi de 20—30 cm, brune-gălbui la exterior, Fi« Phytolacca americana 7 albe-m urdar la interior, cu pete albicioase dispuse circular, brăzdate de zone concentrice, albicioase şi m ai închise la culoare, vizibile în secţiune transversală.

Fructus Pierderea în greutate ke gharelu uphar form ată din bace turtite, de culoare roşie întunecată, lucioase, cu 8 —1 0 coaste, la interior cu o săm înţă mare, lucioasă.

Ecologie şi răspîndire. P lantă din locuri îngrăşate, pe soluri uşoare, suporţînd bine um brirea, cu cerinţe destul de ridicate faţă de tem peratură.

Ca exemplare izolate Ia mărgini de drum uri, pe lingă garduri, la marginea tufărişurilor.

H G Wells Opere Alese Vol I

Bazine im portante sînt exploatate în jud. Mehedinţi pădurea Devesel, între salcîmi, pe sol nisipos şi Gorj Pierderea în greutate ke gharelu uphar de Aramă. Rădăcinile se recoltează fie prim ăvara m artie—apriliefie toam na după recoltarea fructelor şi uscarea părţii aeriene noiembrie, putînduse continua şi peste iarnăcu cazm aua; uneori, pe sol nisipos, se poate smulge. Fructele se recoltează la m aturare deplină, în septem brie—octombrie. Deşi potenţialul e încă ridicat, datorită creşterii necesarului de produs medi­ cinal, se recomandă lăsarea unor exemplare nerecoltate la u n itatea de supra­ faţă, pentru a permite regenerarea cu a tît mai m ult cu cît recoltarea este destructivă, folosindu-se rădăcină.

când va scădea copilul grăsime arde craniul

De asemenea se pot prelua seminţele rezultate de la prelucrarea fructelor. Pregătirea materiei prime în vederea prelucrării. Ambele se în­ trebuinţează industrial num ai în stare proaspătă. Rădăcinile se spală uneori, la cele de pe sol nisipos, e suficientă doar scuturarea lorse curăţă de rădăci­ nile secundare şi se decoletează. Fructele se curăţa de im purităţi resturi din axul inflorescenţei, peduneuli şi se introduc pentru păstrare şi transport în butoaie.

Condiţiile tehnice de recepţie prevăd pentru rădăcini ca im purităţi max.

65272508 Flora Medicinala a Romanei Vol II

Compoziţie chimică. Lecitinele din Phytolacca americana sînt glicoproteine 5 —izolecitine cu greutatea moleculară cuprinsă între 19 ; 31 Dintre oze s-au identificat manoza, fructoza, glucoza şi hexozamina.

A doua grupă m are de substanţe identificate în această specie sînt fitolacasaponozidele în num ăr de 9 —10 în funcţie de provenienţă. Ele au structura chimică apropiată, acelaşi nucleu triterpenoidic cu schelet C3 0 diferenţiindu-se prin ozele ataşate în poziţia 2 sau la radicalul acetic.

Geninele lor sînt acizii esculentic, jaligonic, fitolacagenic şi fitolacagenina.

cum pierdeți în greutate eficient pierde greutatea 5kg în 15 zile

D ar compoziţia chimică a acestei plante este m ult m ai complexă. Pînă în prezent s-au sem nalat autociani de tipul betaninei, americanină, acizi organici ca: malic, tanic, acinosalic, aleuritolic, alcaloizi etc. Datorită, acestei compoziţii cu valoare nutritivă ridicată lăstarii tineri sînt utilizaţi în alim entaţie în unele ţări, dar num ai după o preparare specială, altfel fiind toxici. Uleiul însă conţine şi fitolacatoxină, ceea ce- 1 face ca atare im propriu scopurilor alimentare.

Acţiune farmacodinamica, utilizări terapeutice. Folosirea extractelor din această plantă în homeopatie şi în medicina tradiţională din numeroase ţări ca rem ediu antireum atic, au stim ulat şi cercetările din ţa ra noastră pentru valorificarea în scop terapeutic a acestei specii. Aceste cercetări au ajuns la concluzia că fracţiunile active farm acodinam ic sînt în special lecitinele şi saponineîe care acţionează sinergic, avînd proprietăţi antiedem atoase şi cicatrizante.

Acţiunea antiinflam atoare justifică utilizarea preparatelor pe bază de extract selectiv obţinut din rădăcinile plantelor în tratam entul extern al bolilor aparatului osteoarticular. Toate aceste cercetări şi observaţii au dus la elaborarea unui produs fitoterapeutic original românesc, Rum eyn-ul, care se aplică astăzi cu bune rezultate în poliartrită reum atoida, artroze, periartrite, tendinite, bursite, mialgii, discopatîi, spondiloze, hem atoam e, luxaţii, m astopatii benigne, flebite, hemoroizi, ulcer varicos etc.

Alte cercetări asupra extractelor din această plantă au dem onstrat câ ele au acţiune antivirală şi mitogenică.

Vechea utilizare empirică în uz intern a acestei plante ca emetic şi narcotic trebuie părăsită, datorită toxicităţii ei puţind duce la accidente grave, m anifestate prin scaune sa n g u in o le n t, halucinaţii şi chiar la accidente m ortale. Diferenţierile se fac după frunză la Ph. M irabilis jalapa L. P lan tă ornam entală originară din Mexic. Rădăcinile ei, care conţin trigonelină, galactoză şi arabinoză, sînt utilizate în ţările de origine ca pur­ gativ drastic.

F ructe capsule. Portulaca deracea L. Frunzele sale cărnoase sînt diuretice. D atorită mueilagiilor pe care pierderea în greutate ke gharelu uphar conţin sînt emoliente şi erau re­ com andate în trecut în inflam aţiile tubului digestiv.

pierderea în greutate simptomă hiv cum să pierzi greutatea în greutate

Are, de asemenea, pro­ p rietăţi laxative şi antiscorbutice. Seminţele sînt citate ca avînd efecte vermifuge, utilizate la copii. P entru uz extern frunzele m ărunţite sînt folosite în inflam aţiile gingiilor. Alte specii P. Tulpini articulate, um flate la noduri, frunze simple, opuse, ra r alterne.

Flori herm afrodite pe tip u l 5, ra r 4, grupate în inflorescenţe m ultiflore, cimoase, adesea în dichazii. Stamine 5 — Stile 2 —5.

Ovar unilocular, p lac e n pierderea în greutate ke gharelu uphar ra centrală. Fructul capsulă care se deschide prin valve sau dinţi. Speciile din această familie conţin saponozide triterpenice care, sub aspect fitoterapeutic, au efecte diuretice, depurative şi fluidificante ale se­ creţiilor bronşice. P l a n t a : Specie ierboasă anuală sau bie­ nală, extrem de fragilă, înaltă de 20—30 cm, ra r pînă Ia 40—50 cm, întreaga plantă avînd culoarea verde-pal, uneori răm înînd verde peste iarn ă ; rădă­ cina: subţire, fusiform ă; tulpina: subţire, rotundă, la bază uneori culcată şi dînd rădăcini de la primele noduri, apoi ascendentă, avînd drept caracter de diferenţiere prezenţa perilor dispuşi pe un singur rînd longitu­ dinal; frunze: dispuse opus, cele inferioare peţiolate, iar cele superioare sesile, de form ă ovată, uşor acute la vîrf, extrem de m oi; flori: în inflores­ cenţe term inale de tip dichaziu, dispuse rar, m ărunte cu diam etrul de cca 4 mmpe tip 5, avînd pedunculi lungi şi subţiri, cu sepale înguste, depăşind uneori corola form ată din 5 petale despicate adînc astfel încît dau impresia că sînt 10; fructe: capsule de 5 —7 mm, care se deschid prin 6 valve, avînd în interior seminţe rotunde sau reniforme, brune-negre.

F ără miros şi gust. Specie m ult răspîndită, cu mare am plitudine ecologică, invadantă în grădini, pe lingă şi în interiorul serelor, buruiană 10 în culturi mai pierderea în greutate ke gharelu uphar de cartofipe m arginea drumurilor, abundenţă pe lingă fîntîni, locuri cu um iditate crescută. Factorul ecologic lim itativ îl constituie um iditatea, perioadele secetoase ducând la uscarea ei.

40 de zile de rupere pierderea de grăsime de oxitocină

Se poate recolta în întreaga ţară. Recoltarea se poate face în to t cursul anului, dar în condiţii optim e prim ăvara tim puriu, cînd um iditatea face ca planta să aibă o dez­ voltare m aximă.

Avînd un sistem radicular slab şi plantele fiind de regulă în masă, se recoltează prin smulgere. Pregătirea materiei prima în vederea prelucrării. La plantele cu densitate foarte mare, se curăţă partea bazală etiolată; de asemenea se aleg corpurile străine organice frunze de la alte specii, tulpini o lire de pierdere de grăsime graminee.

Plantele tre­ buie puse cît mai repede la uscat, ia um bră şi în s tra t subţire, în curent puternic de aer, pentru a nu se decolora; se întorc la 1 — 2 zile. Condiţiile tehnice de recepţie prevăd ca im purităţi max.